Varför ska företag i privat sektor arbeta med krishantering?

Krishantering är ett samlingsbegrepp för hur man arbetar med kriser, olyckor och katastrofer. Krishantering utgår från två stycken perspektiv: krisplanering avseende planering för framtida kriser, samt krishantering när krisen är ett faktum och företaget utsätts för en krisartad händelse och krisarbete påbörjas eller genomförs. Vad som kännetecknar en kris är främst att de handlingsmönster som finns internt i organisationerna inte längre räcker till, vilket i sin tur kan skapa förvirring, kaos och ge sken av att det är ingen som längre har kontroll.

krishantering

Krissituationer är händelser som avviker eller stör den vardagliga verksamheten såsom spel och den populära användningen av SHL speltips. Detta är på ett sådant sätt att det är ett hot eller en fara mot liv, hälsa och egendom och kan alltså innebära allt från hot på arbetsplatsen, allvarliga arbetsplatsolyckor, brand eller att någon skadar sig allvarligt i verkstaden. En händelse är inte en kris bara för att den omfattar många människor. En kris kan likväl ske i ett företag lokalt, i en familj eller för en enskild individ. När man talar om begreppet krishantering så syftar man på de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då en kris inträffar.

Krissituationer och/eller allvarliga händelser har olika orsaker till varför de uppstår, vilket medför att svenska företag måste anpassa sitt arbete till att förebygga och ha beredskap för de situationer som kan tänkas uppstå inom verksamheten. En förutsättning för att detta skall vara genomförbart är att företag och organisationer aktivt arbetar med sin krisberedskap och är beredda när det värsta händer.

Hur väl ett företag kan hantera en allvarlig händelse eller kris mäts i dess krishanteringsförmåga. Den är alltså ett mått på hur mycket företaget klarar av att hantera och hur god beredskap företaget har. Företag som har god krishanteringsförmåga och som arbetar med krishantering på ett proaktivt (i förväg/förebyggande), reaktivt (under krisen) samt uppföljande (efter krisen) sätt belönas i längden, eftersom de företag som är förebilder inom krishanteringsområdet även bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle, inte minst när vi är på arbetet. Det är också så att ett gott krishanteringsarbete genererar goda relationer med allmänhet, kunder och myndigheter vilket sammantaget leder till goda referenser, ett gott rykte samt ett starkt varumärke.

Vad utmärker då företag som arbetar på ett bra sätt med krishantering?

… De klarar av att hantera kriserna på ett bättre och mer effektivt sätt, jämfört med företag som saknar krisberedskap.

… De har lägre antal arbetsskador, arbetsplatsolyckor, tillbud och olyckor.

… De återhämtar sig snabbare efter kriser och olyckor.

… De har ett bättre affärsmässigt handlingsutrymme och har inte lika höga kostnader i samband med kriser eller olyckor.

Leave a Reply